1 2 5 mins GOLDEN STATE BJJ OPEN NO GI Male Purple Master 36 Middle UP TO 177 2 1 / 1 Ignacio Sanchez Braga Jiujitsu Usa USA Travis Zardeneta Checkmat USA