1 2 6 mins GOLDEN STATE BJJ OPEN Male Brown Master 30 Light UP TO 167.5 2 1 / 1 Carlo Marasigan Dojo Jiu-jitsu USA Armando Rodarte Art Of Jiu Jitsu MEX