1 3 2 6 mins GOLDEN STATE BJJ OPEN Male Purple Master 30 Light UP TO 167.5 3 1 / 1 Jacky Yeung Rcj Machado USA Ignacio Sanchez Braga Jiujitsu Usa USA Rick James Dojo Jiu-jitsu USA