1 3 5 4 2 5 mins GOLDEN STATE BJJ OPEN Male White Master 30 Middle UP TO 181 5 1 / 1 Sergio Flores Philip Moore Jiu-jitsu USA Sergio Flores Philip Moore Jiu-jitsu USA Kenny Brown Alliance USA Kenny Brown Alliance USA Luis Pacheco Pacific Top Team USA Luis Pacheco Pacific Top Team USA Paul Sullivan Primal Jiu-jitsu USA Joshua Walker Fulcrum Brazilian Jiu-jitsu USA