1 5 mins SJJIF WORLD JIU-JITSU CHAMPIONSHIP MALE PURPLE MASTER 56 MEDIUM HEAVY UP TO 194.5 1 1 / 1 Bernard Di Rollo Dojo Jiu-jitsu FRA