1 2 5 mins NATIONALS JIU-JITSU OPEN NO GI MALE BLACK MASTER 36 LIGHT UP TO 163.5 2 1 / 1 Jeffrey Nishii Dojo Jiu-jitsu USA Brian Hummel Kaiju Mma USA