1 3 2 6 mins NATIONALS JIU-JITSU OPEN NO GI MALE BLUE ADULT 18 MEDIUM HEAVY UP TO 190.5 3 1 / 1 Boris Castro Dojo Jiu-jitsu SLV Cameron Jones Kaiju Mma NZL Kenni Brioso Checkmat USA