1 2 5 mins NATIONALS JIU-JITSU OPEN NO GI MALE BLUE JUVENILE 16-17 MEDIUM HEAVY UP TO 176 2 1 / 1 Addison Chen Dojo Jiu-jitsu USA Marco Souza Gracie Barra BRA