1 3 2 5 mins 2022 LOS ANGELES INTERNATIONAL JIU-JITSU OPEN NOGI Male Blue Master 36 Medium Heavy UP TO 190.5 3 1 / 1 Reece Charchol Caveirinha Jiu Jitsu Family USA Tyler Barton Kaiju Mma USA Sammy Cruz Team Mata Jiu Jitsu SLV