1 3 5 4 6 2 5 mins 2022 LOS ANGELES INTERNATIONAL JIU-JITSU OPEN Male White Adult 18 Medium Heavy UP TO 194.5 11 1 / 3 Jason Thomas Rodrigo Freitas Brazilian Jiu .. USA Victor Castillo Ufc Gym Bjj USA Jason Thomas Rodrigo Freitas Brazilian Jiu .. USA Victor Castillo Ufc Gym Bjj USA Yazon Suleiman Brazilian Top Team USA Vytas Gedvila Caveirinha Jiu Jitsu Family LTU Matthew Miller Like Water Jiu Jitsu USA Omar Perez Checkmat USA 7 9 11 10 8 5 mins 2022 LOS ANGELES INTERNATIONAL JIU-JITSU OPEN Male White Adult 18 Medium Heavy UP TO 194.5 11 2 / 3 Christopher Sandoval Lansang Bjj USA Christopher Sandoval Lansang Bjj USA Gerardo Perez Checkmat USA Gerardo Perez Checkmat USA Fabian Valdez Unique Logic Brazilian Jiu-jit.. USA Fabian Valdez Unique Logic Brazilian Jiu-jit.. USA Brandon Murray Tillis Brazilian Jiu Jitsu USA Jamed Johnson Rodrigo Freitas Brazilian Jiu .. USA